Skip to main content

SVN Server (Subversion) 2. deo

Apache Subversion (ili Subversion) je softver otvorenog koda sa osnovnom namenom kontrole verzije (Version Control System - VCS)
Za sve entuzijaste preporučujem posetu stranici projekta Apache Subversion.

Drugi deo objašnjava samu instalaciju svn servera i osnovne koncepte rada sa istim. Primeri su u potpunosti kompatibilni sa Debian platformom, a rađeni su za Ubuntu i njegove derivate (Kubuntu, Xubuntu, Lubuntu...). Ovaj tutorijal se bavi realizacijom subversion servera preko https protokola. Prednost ovakve postavke je u činjenici da se preko zaštićenog kanala bezbedno može pristupiti repozitorijumu uz pomoć svn klijenta (i grafičkog i iz terminala) ili web čitača.


Korak 3 - Instalacija SVN servera

Potrebno je prvo da instaliramo svn server uz pomoć naredbi komandne linije.

sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
sudo apt-get install subversion libapache2-svn

Zatim je pre svega potrebno da kreiramo osnovni direktorijum za repozitorijume u koji ćemo staviti naše projekte i naravno dodelimo korisniku i grupi apache servera korisnička prava na direktorijume, kako bi mogli da im pristupimo preko https protokola.

sudo mkdir /var/svn 
sudo chown -R www-data:www-data /var/svn 

Da bi kreirali projekat u repozitorijumu potrebno je da pozovemo prvi put aplikaciju koja je komponenta subversion klijenta, ovo obavljamo na sledeći način. 

svnadmin create /var/svn/naziv_projekta 

Primarni uvoz projekta vršimo pomoću naredbe: 

svn import /home/korisnik1/lokacija_projekta https://ip_servera/svn/naziv_projekta 

dok se konekcija sa ili bez uvoza podataka vrši na sledeći način, kroz terminal.

svn co --username korisnik1 https://ip_servera/svn/moj_projekat home/korisnik/moj_lokalni_projekat

Na ovaj način smo povezali (izvršili checkout) repozitorijum sa lokalnim direktorijumom.

Sledeći deo obradiće neke napredne naredbe svn klijenta i sinhronizacije repozitorijuma, kao i preporuke za hijerarhiju samog repozitorijuma.

Comments

Popular posts from this blog

Internet pretraga za 5 minuta

web čitač
definicija: Web Čitač (eng. Web browser) je klijent program za rad sa www (World Wide Web) internet servisom/protokolom.
Danas postoji gomila web čitača, postoje čitači za specifične platforme poput Microsoft Internet Explorer-a i Apple Safari-a, kao i multiplatformski među kojima su najpoznatiji Google Chrome (Chromium), Mozilla Firefox i Opera.
Postoje i pretraživači koji Vam pod određenim okolnostima garantuju i apsolutnu anonimnost, kao što je Tor, zasnovan na Mozilla Gecko Engine-u.
web pretraživač
definicija: Web pretraživač (eng. Web Search Engine) je web aplikacija koja na osnovu unetih parametara vraća veze prema indeksiranim web stranama koje sadrže traženi termin.
Postoje stotine web pretraživača na internetu, neki su javno dostupni, dok postoje i pretraživači kojima mogu da pristupe samo određene interesne grupe. Takođe postoje pretraživači koji su se specijalizovali za određene zadatke i postoje internet pretraživači koji vrše višedimenzionalne pretrage.
Najpoznati…

SVN Server (Subversion) 1. deo

Apache Subversion (ili Subversion) je softver otvorenog koda sa osnovnom namenom kontrole verzije (Version Control System - VCS) Za sve entuzijaste preporučujem posetu stranici projekta Apache Subversion.
Prvi deo objašnjava osnovne koncepte i potrebne komponente za rad servera. Primeri su u potpunosti kompatibilni sa Debian platformom, a rađeni su za Ubuntu i njegove derivate (Kubuntu, Xubuntu, Lubuntu...).
Ovaj tutorijal se bavi realizacijom subversion servera preko https protokola. Prednost ovakve postavke je u činjenici da se preko zaštićenog kanala bezbedno može pristupiti repozitorijumu uz pomoć svn klijenta (i grafičkog i iz terminala) ili web čitača.

Korak 1 - Instalacija sertifikata
Za instalaciju openssl komponente potrebno je uneti sledeći niz komandi u terminalnu.
sudo apt-get update sudo apt-get upgrade sudo apt-get install openssl
Za kreiranje ključa u terminalu ukucajte:
openssl genrsa -des3 -out server.key 2048
sada možete uneti svoju lozinku i potvrditi je (minimum 4 karate…